EMG Çevre

Atık Yönetimi Danışmanlığı

Atık Yönetimi Danışmanlığı

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden onay almakla yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için büyük bir öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının ve türlerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı birçok yönetmelik devreye girmektedir.

Atıkların Yönetimi’nin ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir.  Endüstriyel Atık Yönetim Planı, bir önceki yılın atık miktarlarının değerlendirilerek gelecek 3 yıl içinde oluşacak miktarların tahmini değerlerini ve atıkların azaltılmasına ilişkin veriler bütünüdür. 3 aşamalı olarak gerçekleşen planda; 1.Aşama: Sahada verilerin toparlanması ve rapor için gerekli evrakların temini, 2.Aşama: Sahadan alınan veriler ile birlikte gerekli evrakların hazırlanması sonucu oluşan rapor, 3.Aşama: Raporun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması ve onayının alınması. Endüstriyel Atık Yönetim Planı yasal bir yükümlülük olmakla birlikte gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için çok gereklidir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları atık miktarını ve atık çeşitliliğini artırarak kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Atıkların oluşturduğu kirlilik buna bağlı mevcut ve potansiyel riskleri boyutunun her geçen gün artırarak, doğal kaynakların azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle çağımızda atık yönetimi gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır.

Entegre atık yönetimi, belirli bir atık yönetimi hedefine yönelik olarak gerekli uygun yöntemin, teknolojinin ve yönetim programının seçilmesi ve uygulanmasıdır. Entegre atık yönetiminin hiyerarşisine bakıldığında;

  • Atık önleme
  • Atık azaltma
  • Yeniden kullanım
  • Geri dönüşüm
  • Geri kazanım
  • Nihai Bertaraf, hiyerarşisinden oluşmaktadır.